slide_home tha.jpeg

 

ซอฟต์แวร์ Forwardpro Xpress พัฒนาโดย บริษัทฟอร์เวิร์ดซอฟท์ จำกัดอกแบบมาให้ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และรองรับเงื่อนไขต่างๆของธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (International Freight Forwarder) ธุรกิจตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อออกของ (Customs Clearance Broker) ขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck Transport) ธุรกิจให้บริการบรรจุสินค้าลงกล่อง (Packing Services) ธุรกิจรับเหมาและติดตั้ง (Contractors) และธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ซอฟต์แวร์ Forwardpro Xpress ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว

 

Sales and Management

ระบบนี้ถือเป็นศูนย์กลางการจัดการคำสั่งขาย (Sales Order)  ใบเสนอราคา (Quotation) และ รายงานสำหรับฝ่ายบริหาร (Management Report) การทำงานในระบบนี้เริ่มจากการบันทึก Sales Order เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำ Quotation ให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อแล้ว Sales Order และ Quotation ทั้งหมดก็จะส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเช่น Sales Order และ Quotation ของระวางสินค้า (Freight) และของบริการดำเนินพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) จะถูกส่งต่อไปยังแผนก Freight และ Customs Clearance ตามลำดับ

ดูรายละเอียด

Freight Management

ระบบนี้ครอบคลุมงาน Operation ของธุรกิจจัดการขนส่ง Sea/Air/Land  ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับ Order การจัดทำ B/L รายงาน Profit & Loss ของแต่ละ Job การวางบิล และบันทึกค่าใช้จ่าย มีรายงานเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้งานและฝ่ายบริหารอย่างครบถ้วน

ดูรายละเอียด

Customs Clearance Services

ระบบนี้จะช่วยให้การทำงานกับเอกสารต่างๆที่มีจำนวนมากให้เป็นระบบทีดีขึ้น เริ่มจากการสร้าง Job การควบคุมรับจ่ายเงินทดรองจ่าย การบันทึกค่าใช้จ่าย และการรวบรวมต้นทุนและเงินทดรองจ่ายเพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า โดยจะมีระบบ Fixed Fund เป็นศูนย์กลางในการควบคุมเงินทั้งหมด

ดูรายละเอียด

Truck Transport

ระบบนี้เป็นการให้บริการรถบรรทุกและหัวลากทั้งรถบริษัทและรถเช่า เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากการให้บริการของแผนก Freight และ Customs Clearance หรืออาจเป็นกรณีให้บริการขนส่งให้ลูกค้าทั่วไป ประกอบด้วย การวางแผนการใช้งานรถในแต่ละวัน (Truck Planning) การจัดทำใบสั่งงาน (work order) ในแต่ละเที่ยวรถ รายงานค่าเที่ยวของคนขับ การจัดทำใบส่งของในแต่ละ Job บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด

Packing Services

ระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจให้บริการบรรจุสินค้า สามารถสร้าง Job บันทึกค่าใช้จ่าย และทำใบแจ้งหนี้เพื่อวางบิลลูกค้า

ดูรายละเอียด

Project Management

ระบบนี้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจรับเหมาและติดตั้งที่เป็นงานโครงการ (Project) และต้องบันทึกรายได้และต้นทุนระบบ Job Costing โดยในระบบนี้สามารถจัดทำงบประมาณตามโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับรู้รายได้และต้นทุนตามหลักการบัญชีได้

ดูรายละเอียด

Financial Accounting

ระบบ Financial Accounting ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดข้อจำกัดและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริงและให้การจัดทำบัญชีของกิจการสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและถูกต้องตามกฎหมายและประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง ระบบนี้มีรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับและโปรแกรมทั้งหมดในระบบนี้จะเชื่อมโยงกับโปรแกรมในระบบ Operations ปิดบัญชีง่ายและสามารถนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายทาง Internet ได้

ดูรายละเอียด

Distribution Accounting

ระบบ Distribution Accounting ออกแบบสำหรับธุรกิจการซื้อขายสินค้า โดยจะประกอบด้วยใบสั่งขาย (Sales Order) ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และ สินค้าคงคลัง(Inventory Control) ระบบนี้นอกจากจะเหมาะกับธุรกิจซื้อมาขายไปแล้ว ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ Freight/Customs Clearance/Transport ที่มีธุรกิจซื้อมาขายไปด้วย ทำให้สามารถใช้งานอยู่ในโปรแกรม Forwardpro Xpress ได้ในโปรแกรมเดียว โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบ Operation เช่นเดี่ยวกับระบบ Financial Accounting

ดูรายละเอียด

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าที่ทรงคุณค่ากว่าร้อยรายที่ให้ความไว้วางใจในซอฟต์แวร์และบริการของเรา

"คิดถึงซอฟต์แวร์จัดการธุรกิจเฟรท ชิปปิ้ง และขนส่ง คิดถึง Forwardpro Xpress"